Symbol

ตราธนาคารแห่งประเทศไทย


 สัญลักษณ์ World Bank
 
Clock
 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการธนาคาร

 
                           

                           Let's do it now
Place

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
Weather Report